Del siden

TAKSTBLAD


SALTEN VANDVÆRK. A.m.b.a.

Takstblad 1 /1 - 2024 - til - 31/12 – 2024.

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:
1. Hovedanlægsbidrag.
2. Forsyningsledningsbidrag.
3. Tilslutning til skel.


Hovedanlægsbidrag.
- Betales i henhold til fordelingsnøgle.

- Fordelingsnøgle: Forbrugerenhed:
- Boligenhed (enfamiliebolig, sommerhus,
- Lejlighed), forretning og andre småerhverv.


Større forbrugere: Erhverv og institutioner mv. med årlig forbrug på over 500 m3
betaler pr. påbegyndt 500 m3/ år.


Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)
Hovedanlægsbidrag pr. forbrugerenhed.         Kr.  6.540,00
Forsyningsledningsbidrag pr. Forbruger
I byområde ( inden for byskilt)                         Kr. 17.440,00
I landområde                                                   Kr. 20.165,00
Tilslutning til skel, pr. stk.                                Kr.   8.175,00
I alt byområde                                                 Kr. 32.155,00
I landområder.                                                 Kr. 34.880,00


Driftsbidrag.
Fast årlig afgift pr. ejendom / bolig.                 Kr. 1.400,00

Grundvandsbeskyttelse pr. m3                        Kr        2,50
Vandafgift pr. m3 .                                           Kr.      10,25

Statsafgift af lednigsført vand pr. m3              Kr.        7,96
Byggevand                                                      Kr. efter forbrug
Målerafgift pr. år                                              Kr.    275,00


222
Depositum til nybyggeri, som tilbagebetales hvis der ikke er sket skader på ledningsnet og
stophane i forbindelse med byggeri og vejanlæg      Kr. 5. 000 kr.


Gebyrer.
Rykkergebyr.                                                  Kr.    100,00
Manglende selvaflæsningsgebyr                    Kr.    250,00
Vandspild.                                                       Kr.    500,00
Genåbningsgebyr                                           Kr. 1.000,00


Statsafgift af lednigsført vand pr. m3               Kr.       7,96


Alle takster er incl. moms og af ledningsført vand.


Ved tilslutning af forbruger uden for byskilt skal der udover tilslutningsbidrag betales for ledning samt
grave arbejde.


Godkendt af Silkeborg kommune .
Og Underskrift af: Jens Peter Bie


SALTEN VANDVÆRKVEDTÆGTER

FOR

SALTEN VANDVÆRK a.m.b.a.

 

§ 1 navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er

Salten Vandværk a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune.

§ 2 formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov

og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets

forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles

interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

§ 3 medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af

selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er

medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4 medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af

kommunen fastsatte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5 medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet

indbetalte kapital.

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets

regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo -

forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for

selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder

og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller

hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra

forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom

eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 31. marts

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14

dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis

med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest

10 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 af medlemmerne fremsætter

skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af

den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8 stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme

kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel

stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til

stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende

ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer,

uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 9  bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen,

idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder i det afgåede

medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af

medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte

fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til

administration, reparation og vedligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de

tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal

forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en

særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 10  tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog

hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 11 regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan

ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de

generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.

§ 12 opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved

fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes

efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et

eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab,

der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 13 ikrafttræden

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts

2015.

De træder i kraft den 1. april 2015

Med virkning fra 1. januar 2012 overtages fra interessentskabet Salten vandværk samtlige dette

selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og

godkendte årsrapport for 2011, hvorefter interessentskabet Salten vandværk er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der pr. 31. december 2011 er valgt på

generalforsamlingen i interessentskabet Salten vandværk, indtræder med virkning fra 1. januar

2012 i de tilsvarende funktioner i Salten vandværk A.m.b.a.

Formand

                                                                                                              Jens Peter Bie